اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 48532 نام تور تور ریلی اصفهان تعداد شب 3 ایرلاین ماهان وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور شمسی : 1398/12/13 میلادی : 2020/03/03 روزهای حرکت شنبه / یکشنبه /دوشنبه / چهارشنبه / پنح شنبه / جمعه
گالری
عالی قاپو
مسحد جامع اصفهان
نمای از سقف کلیسای وانک
هتل قیمت به ریال
نام هتل
درجه (سرویس)
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک 4-2
کودک 12-4
رزرو
هتل عباسی اصفهان
هتل هتل عباسی اصفهان
(ALL )
خیابان آمادگاه
2,000,000
1,000,000
700,000
600,000
شب اضافه
250000
300000
200000
150000
هتل قیمت به ریال

هتل عباسی اصفهانهتل هتل عباسی اصفهان(ALL )خیابان آمادگاه

دو تخته 2,000,000
یک تخته 1,000,000
کودک 4-2 700,000
کودک 12-4 600,000
شب اضافه
دو تخته 250000
یک تخته 300000
کودک 6-2 200000
کودک 12-6 150000
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
برنامه سفر

روز اول ﺗﻬﺮان – اﺻﻔﻬﺎن:  ﺻﺒﺢ زود ﺣﺮﮐﺖ از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻗﻢ و ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎرال ، اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺻﻔﻬﺎن و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ در ﻫﺘﻞ و ﺻﺮف ﻧﻬﺎر و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ، ﻏﺮوب ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﯽ و ﺳـﻪ ﭘﻞ و ﭘﻞ ﺧﻮاﺟﻮ ، ﺑﺎزﮔﺸﺖ و اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ

روز دوم اﺻﻔﻬﺎن: ﺑﻌﺪ از ﺻـﺮف ﺻـﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن و ﺻﺮف ﻧﻬﺎر در رﺳﺘﻮران ،ﮔﺸــﺖ در ﭼﻬﻞ ﺳﺘﻮن وﻫﺸـــﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ و اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ 

روز ﺳـﻮم اﺻـﻔﻬﺎن – اﺑﯿﺎﻧﻪ – ﺗﻬﺮان: ﺻـﺮف ﺻــﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﻠﯿﺴــــﺎي واﻧﮏ و ﻣﻨﺎر ﺟﻨﺒﺎن ، ﺻﺮف ﻧﻬﺎر در رﺳﺘﻮران  ﺷﻬﺮزاد و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻬﺮان و در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از اﺑﯿﺎﻧﻪ وﭘﺲ از ﮔﺸﺖ در اﺑﯿﺎﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻬﺮان

توضیحات
<h1 style="text-align: right;"><span style="font-size: medium; font-family: IRANSans;">کارت شناسایی<br />دارو و لوازم شخصی<br />دوربین عکاسی<br />دفترچه بیمه</span></h1>
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*